Lid worden

Lid worden

Lid worden kan vanaf de leeftijd van 13 jaar en de contributie bedraagt € 6,00 per persoon. Tenminste 1 ouder dient lid te worden van onze vereniging en om aan de activiteiten kinderuitje, puberuitje en sinterklaas deel te nemen is een lidmaatschap van tenminste 1 jaar vereist.
Betaling van de contributie kan uitsluitend geschieden d.m.v. doorlopende machtiging.
(zie doorlopende machtiging SEPA)

Aanmeldingsformulier met doorlopende machtiging SEPA t.b.v. contributie:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Buurtvereniging Noord te Oostzaan om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributiegelden lidmaatschap Buurtvereniging Noord.
Het lidmaatschap bedraagt € 6.00 per jaar per gezinslid.

Aantal personen in het gezin

Uw rekeningnummer (IBAN)

Naam + voorletters

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoon

Naam en geboorte datum kind(eren)

Uw email

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hieronder vermeld.

Datum

Naam

Na verwerking van de inschrijving zal u een bevestiging van ons ontvangen met uw lidnummer.

Voor verdere informatie en voorwaarden verwijzen we u naar onze algemene voorwaarden op onze site:
http://www.bvn-oostzaan.nl/wordpress/index.php/algemene-voorwaarden/

Spelregels automatische incasso:
Automatische incasso is gemakkelijk:
- u vergeet nooit te betalen;
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 61 kalenderdagen de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
U kunt uw machtiging te allen tijde stopzetten.
Machtiging : de makkelijkste manier van betalen.

Los de onderstaande som op en dan verzenden.